Overheid | Subsidies


subsidie.startze.nl


Maak startpagina | Voeg toe aan favorieten


Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesponsorde links
Overheid | Subsidies
Diverse Subsidies die aangevraagd kunnen worden via de provincie. De meeste subsidies hiervan worden in alle provincies toegekend

Actieprogramma cultuurbereik
Culturele instellingen, scholen, gemeenten en bedrijven kunnen subsidie krijgen voor projecten die mensen in contact brengen met cultuur. Het gaat hierbij om cultuur in al haar uitingsvormen: podiumkunsten, cultureel erfgoed, beeldende kunst, enzovoort. Bij projecten voor jongeren gaat het om zowel activiteiten op school als daarbuiten. U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050003#

Amateurkunst
De provincie verleent subsidie aan amateurs die zich bezighouden met vernieuwende projecten op het gebied van kunst. Als u activiteiten verricht die dergelijke projecten ondersteunen, kunt u subsidie aanvragen bij de provincie.Indien u activiteiten wilt verrichten die gericht zijn op ondersteuning van amateurkunstenaars die zich bezighouden met vernieuwende projecten op het gebied van dans, theater, muziek en popmuziek, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordbrabant/index.php?page=product&p_id=1012009#

Beleidsregel subsidieverlening Mensen in het middelpunt
Deze beleidsregel geeft voor de periode tot en met 2008 richting aan het verstrekken van subsidies uit de Reserve sociale en culturele ontwikkeling*, ter uitvoering van het beleid op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, zoals vastgelegd in de Contou-rennota CWZ "Mensen in het middelpunt".
http://www2.drenthe.nl/loket/reglement/hoofdstuk3/3.6.1%20=%2001-2006.htm

Biblionet
De provincie verleent subsidies aan bibliotheken die hun digitale informatievoorziening willen vergroten op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied. Beheert u een bibliotheek? Dan kunt u de subsidie jaarlijks aanvragen bij de provincie. Bibliotheken kunnen subsidie aanvragen voor het vergroten van de digitale informatievoorziening op het gebied van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten. De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd door de provinciale bibliotheekdienst
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=1012000#

Cultuur
Een culturele instelling of producent kan subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee een groter publiek of andersoortige publieksgroepen in aanraking kunnen komen met cultuur. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor activiteiten die de al bestaande relatie van het publiek met cultuur verstevigen. De subsidieregeling is bedoeld om culturele instellingen te helpen om nieuwe educatieve producten te maken.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=1012002#

Ecologische verbindingszones
Ecologische verbindingszones verbinden belangrijke natuurgebieden met elkaar en zorgen ervoor dat dieren zich vrij van gebied naar gebied kunnen verplaatsen. Een gemeente of een waterschap kan bij de provincie subsidie aanvragen voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordbrabant/index.php?page=product&p_id=1012114#

Emancipatie
De provincie verleent subsidies aan organisaties die ervoor zorgen dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen en zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Organiseert u dergelijke activiteiten? Dan kunt u een subsidieaanvraag doen bij de provincie.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/drenthe/index.php?page=product&p_id=1012026#

Herstructurering bibliotheekwerk
Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor de professionalisering van de basisbibliotheken. Het doel van de subsidie is het vergroten van het publieksbereik. Een voorwaarde hiervoor is dat de functies van de bibliotheek aansluiten bij de wensen van deze tijd. Gemeenten kunnen een aanvraag voor subsidie indienen bij de provincie.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/drenthe/index.php?page=product&p_id=1012003#

Integratiebeleid
Instellingen die projecten en activiteiten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Bent u projectleider van een dergelijk project? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/flevoland/index.php?page=product&p_id=1012012#

Investering Flevoland
Provinciale producten catalogus
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/flevoland/index.php?page=product&p_id=13040002#

Jeugdzorg
Indien uw organisatie activiteiten uitoefent op het gebied van jeugdzorg kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Subsidie kan zowel op structurele als op incidentele basis worden verleend.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/gelderland/index.php?page=product&p_id=1012379#

Kleine landschapselementen
Dijken, bomenrijen, heggen en houtwallen vormen bepalende elementen in het landschap. Als u (één van) deze kleine landschapselementen wilt aanleggen, herstellen of in stand wilt houden, kunt u een subsidie aanvragen bij de provincie
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=1012115#

Koorbegeleiding
Amateurkoren kunnen subsidie aanvragen bij de provincie voor incidentele begeleiding door een professioneel muziekensemble. Ook een repetitie met een professioneel orkest voor een uitvoering komt voor subsidie in aanmerking. De subsidie kan worden verstrekt voor ten hoogste twee verschillende uitvoeringen van een koor per kalenderjaar.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050040#

Lesuren Fries in het vootgezet onderwijs
Scholen voor het voortgezet onderwijs in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor lesuren Fries. Vanaf het tweede leerjaar komen de lesuren Fries in aanmerking voor subsidie. De subsidie is voor minimaal één en maximaal twee lesuren per week per leerjaar. Deze regeling is bedoeld om de kennis van de Friese taal bij leerlingen in het voortgezet onderwijs te bevorderen. De subsidie is ten hoogste 50 procent van het genormeerde bedrag dat voor het betreffende schooljaar is vastgesteld.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050047#

Milieu, Energie, Recycling en Afval
Ondernemers kunnen een subsidie aanvragen als zij van plan zijn innovatief te ondernemen op het gebied van milieu, energie, recycling en afval.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=13070000#

Molens
Moleneigenaren kunnen jaarlijks een beroep doen op de maal- en draaipremieregeling van de provincie. Via deze subsidieregeling wil de provincie stimuleren dat de molens in het Noord-Hollandse landschap ook echt draaien, zodat iedere Noord-Hollander en binnenlandse of buitenlandse gast daarvan kan genieten.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordholland/index.php?page=product&p_id=13000023#

Monumentenzortg
Wanneer u kosten maakt in verband met het in stand houden van monumentale objecten en beschermde dorps- en stadsgezichten kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, instellingen, stichtingen en verenigingen die gericht zijn op monumentenzorg.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=1012005#

Natuurbeheer 2000 Functieverandering
U kunt in aanmerking komen voor subsidie functieverandering als u een landbouwterrein of landbouwperceel bezit, dat gelegen is in een natuurgebied. Doel van de subsidie is het omvormen van landbouwgronden tot natuur- en bosterrein. De subsidie biedt compensatie voor de waardevermindering van de landbouwgrond die blijvend is veranderd in bos- of natuurterrein. De subsidie wordt maximaal dertig jaar verleend.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=1900348#

Podia en podiumkunstproducties
Wanneer u een project wilt organiseren dat de samenwerking tussen verschillende podia of een vernieuwing in de podiumkunsten stimuleert, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. De subsidie kan worden gebruikt voor podiumkunstproducties en voor het organiseren van festivals.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=product&p_id=1012006#

Productiesubsidie podiumkunsten
Professionele podiumkunstenaars kunnen subsidie krijgen voor producties in de provincie Fryslân. De subsidie is bedoeld als vergoeding van de voorbereidingskosten. Andere kosten kunnen niet met de subsidie worden gedekt.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050029#

Publicaties beeldende kunst en vormgeving
Beeldend kunstenaars en vormgevers in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor publicaties. Het betreft subsidie voor drukwerk, website, cd-rom/dvd of een video naar aanleiding van een publieksevenement of de promotie van een individuele kunstenaar of vormgever. Subsidie kunt u aanvragen voor de ontwerpfase en voor de uitvoeringsfase. Voor beide moet apart subsidie worden aangevraagd.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050033#

Subsidie isolatie
Bekijk de subsidies voor isolatie.
https://www.isolatieprijsvergelijk.nl/subsidie-isolatie/

Versteking van het onderneming- en vestigingsklimaat
Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor het verbeteren van de regionale economische infrastructuur. De subsidie geldt voor de realisatie van infrastructurele projecten: verbetering van bedrijfslocaties of ontsluitingen van bedrijfslocaties, en herstructureringsprojecten.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=13050020#

Vrijwilligersorganisatie
Een vrijwilligersorganisatie kan subsidie ontvangen als bijdrage in de bestuurskosten, de kosten van de activiteiten en de kadertraining. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie waarin de organisatie gevestigd is.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/gelderland/index.php?page=product&p_id=1012021#

Vrijwilligerswerk
Provinciale producten catalogus
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/flevoland/index.php?page=product&p_id=1012024#

Wonen/welzijn ouderen
De provincie subsidieert projecten die bestaande woon- en welzijnvoorzieningen beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen. Voert u zo’n project uit? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de provincie.U kunt subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen. Het gaat hierbij onder andere om projecten waarbij provinciale instellingen worden ingezet bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en methoden die gericht zijn op het versterken van samenhang van het integraal ouderenbeleid
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordbrabant/index.php?page=product&p_id=1012022#

Zorgvoorzieningen
Een instelling of organisatie kan subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheidstoestand van de inwoners van een bepaalde provincie. Subsidie wordt verleend in de vorm van structurele of incidentele subsidie. De subsidieregeling heeft ten doel een goed voorzieningenniveau op het gebied van de zorg te realiseren. Hierin staan kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen voorop. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=product&p_id=1012027#

Door Sandra i.s.m. startze.nl
Er staan 27 links op deze pagina.
free html hit counter
Privacybeleid